header


Dr. Tarcali Gábor: Aktuális információk a Területi Szervezetek és a Kamara tagjai részére


 

 

 Aktuális információk a Területi Szervezetek és a Kamara tagjai részére

 

 

 

Tájékoztatni szeretném a megyei szervezeteket az elmúlt időszak eseményeiről, az aktuális feladatokról és a közérdeklődésre számot tartó ügyekről.

 

Kihelyezett nagyelnökségi ülés

2018. május 10-11-én-én Fülöpszálláson megtartottuk szokásos évi kihelyezett nagyelnökségi ülésünket, amelyen a megyék túlnyomó többsége aktívan képviseltette magát. Az ülésen több napirendet tárgyaltunk, ezek között kiemelt figyelemmel a szakmai díjtételeket. Az Országos Etikai és Fegyelmi Bizottság a tagsággal konzultálva kidolgozott javaslatot terjesztett elő. Az ülésen további kiegészítések, módosítások történtek, amelyeket beépítve a díjtétel javaslatba június 26-án az elnökség ülésén ismét tárgyalta a témát. Ezek után egy utolsó véleményezésre küldjük az anyagot a megyéknek, és esély van arra, hogy következő ülésén az elnökség elfogadja, és életbe léptesse 2019. január 1.-i hatállyal.

 

FM törvényességi felülvizsgálat

2018. első félévében a Földművelésügyi Minisztérium törvényességi felülvizsgálatot folytatott le. Először a megyéknél történtek meg az ellenőrzések, Majd április 29-én az országos kamaránál is megtörtént a revízió. Közelmúltban kaptuk meg az ellenőrzésről készült hivatalos jelentést. Ez megállapítja, hogy a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara országos szervezete minden tekintetben törvényesen működik, elvégzi a kamarai törvény által ráháruló feladatokat, szabálytalanságot, hiányosságot nem tártak fel. Az ellenőrzés jegyzőkönyvét tájékoztatásul megküldtük a megyék részére is. A megyei ellenőrzések tapasztalatairól általánosságban írt a jelentés. Lényege, hogy minden megyei szervezet törvényesen működik és megfelelően végzi a feladatát. A megyék többségénél rendben voltak az adminisztrációs feladatok, is, de néhány megyénél kisebb-nagyobb mulasztást feltártak, amelyek pótlását, javítását előírták. Az országos kamarának szükséges a megyei ellenőrzésekről készült minisztériumi jelentést is ledokumentálni és megőrizni, ezért kérjük a megyei szervezeteket, hogy a jelentésről készült másolatot szíveskedjenek az országos iroda részére megküldeni.

 

ÁSZ vizsgálat

2018. júniusában az Állami Számvevőszék programterve szerinti soros ellenőrzésbe kezdett a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamaránál. Egyelőre egy helyszíni vizsgálat történt, ahol a kamara működéséről szóló iratokat kérték be. Az ellenőrzés a 2015 – 2017 évek időszakát érinti, és az országos kamarán kívül kiterjed a megyei szervezetekre is.

 

Növényorvos Nap

Megkezdtük a 2018. évi Növényorvos Nap előkészítését. Az elnökség döntése értelmében az esemény időpontja 2018. november 14. (hagyományainkhoz híven november második szerdája), helyszíne Gödöllő, a Szent István Egyetem aulája. Elkezdtük a növényorvos napi kiadvány előkészítését, megtörtént a felhívás a megyei anyagok elkészítésére. Megkezdtük a program összeállítását is.

 

„One Health”- Egy Az Egészség konferencia

2018. novemberében egy másik nagyon fontos konferenciát is szervezünk. 25 éve annak, hogy első alkalommal elődeink megtartották az állatorvosok, humánorvosok és növényvédő mérnökök közös konferenciáját. Úgy gondoltuk 25 év után itt az ideje, hogy a konferenciát összehívjuk második alkalommal. Ennek szellemében az elmúlt hónapokban nagyon komoly előkészítő munkát végeztünk. 2018. november 29-én 10.00 órai kezdettel „One Health”- Egy Az Egészség – címmel összehívjuk a humánorvosok, állatorvosok és növényorvosok második országos konferenciáját a három szakmai kamara és a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében. A konferencia helyszíne a Magyar Tudományos Akadémia Nagyterme. Testvér kamaráink –ha mondhatjuk így- nagy örömmel vették megkeresésünket, és készséggel együttműködnek a szervezésben, és az Akadémia is kétségek nélkül felvállalta a rendezvény segítését, sőt az Akadémia Tudományos Napjainak programjába is felvette a konferenciát, mint a három legfontosabb rendezvény egyikét. A konferencia célja, hogy a három szakterület közösen, egymást is jelentősen erősítve hívja fel a figyelmet azokra az égetően fontos problémákra, amelyek közös társadalmi ügyeink, és egészségünk, élelmiszerbiztonságunk, környezetünk megóvása érdekében kiemelt fontossággal bírnak. Célunk megszólítani a hazai közélet szereplőit is, valamint bevonni a médiát is a konferencia témáinak és a kamarák működésének széles körű kommunikációjába. A rendezvényen lesz olyan előadás, ami a szakterületeken átívelve komplexen mutat be fontos témát, illetve a három szakma három-három szakmai előadást tart rangos előadók bevonásával. Az eseményen sajnos csak korlátozott létszámban vehetünk részt előzetes regisztráció mellett. Kamaránk kvótája várhatóan 150 fő körüli lesz. Az esemény előkészítésének állásáról a későbbiek során rendszeres tájékoztatást küldünk.

 

Kamarai sportnap

A Kamara Zala Megyei Területi Szervezete 2018. augusztus 31-én 10.00 órától Keszthelyen kamarai sportnapot szervez. A rendezvényen a nagyobb távolságok miatt elsősorban a dunántúli megyék részvételére számítanak, de örömmel veszik bátor és vállalkozó keletebbi megyék csatlakozását és részvételét is. A sportnap megrendezését a kamara vezetése maximálisan támogatja, azon az országos szervezet önálló csapattal részt vesz. Bátorítjuk minden területi szervezetünket a részvételre, amely nagyban segítheti a kamara belső kohéziójának, a kollégák egymáshoz fűződő baráti viszonyának az erősödését. A rendezvény részleteiről érdeklődni Dr. Varga Zsolttól a zala megyei szervezet elnökétől lehet.

 

Nagy Bálint szobor avatás

2018. június 5-én méltóságteljes ünnepség keretein belül megtörtént Nagy Bálint szobrának avatása Budapesten a Budaörsi úton a NÉBIH NTAI előtt kialakított parkban. A szobor elkészíttetésének költségeiben, ennek szervezésében a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, a kamara területi szervezetei és néhány energiát és költséget nem kímélő tagunk oroszlánrészt vállaltak. Az avató ünnepségen a szobor bizottság tagjaiként részt vettünk, a Kamara nevében koszorúztunk, valamint számos tagunk személyes jelenlétével hozzájárult annak méltóságához. Külön megköszönjük munkáját három kiváló kollégánknak: Tarjányi Józsefnek, Pálmai Ottónak és Dr. Kiss Lászlónak, akik kiemelten szívügyükként tekintettek a szobor létrehozására, és a legtöbbet tették annak megvalósulásáért.

 

Adatvédelem, GDPR EU rendelet

A kamara aktuális feladatai között komoly energiát igényel az EU úgynevezett GDPR rendeletéből, azaz adatvédelmi rendeletéből ránk háruló feladatok teljesítése. A kihelyezett nagyelnökségi ülés napirendjén is szerepelt a téma. Kamaránk vezetése, elnöksége Dr. Major Ágnes ügyvéd asszony bevonásával dolgozik a feladatok teljesítésén. De bizonyos véleményekkel ellentétben kijelenthető, hogy kamaránk eddigi adatvédelmi törekvései nincsenek távol az új szabályozás irányaitól, és megfelelő alapokkal rendelkezünk, amelyeket most az új helyzethez kell igazítanunk. Sőt az is kijelenthető, hogy ez az új szabályozás a nagyon sok bizonytalanság ellenére bizonyos dolgokat sokkal egyértelműbbé tesz. Például az adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezelés jogalapja több féle természetű dolog is lehet, és ezek közül az egyik legerősebb jogalap a törvény által meghatározott feladatok teljesítése. Amikor egyesek kritizálják a kamara meglévő adatkezeléseinek jogszerűségét, akkor úgy tűnik, nem ismerik, félreértik, vagy nem veszik figyelembe ezt az egyértelmű jogalapot biztosító meghatározó adatkezelési passzust, és ezt a jogalapot a GDPR kiemelten erősíti. Kijelenthető, hogy a kamara adatkezelései túlnyomó többségében a jogszabályi feladatok teljesítésének részeként történnek. Amennyiben a kamara a tagság jogszabályokban meghatározott adatait kezeli és az adott feladat szüksége szerint használja, akkor teljesen jogszerűen jár el. A kamara tagságával történő kapcsolattartása ugyanis fontos törvényi feladatunk teljesítése. Vélhetően jogszerűtlenül azok járnak el, akik ilyen esetekben erőltetett és rosszul értelmezett adatvédelmi hivatkozásokat téve akadályozzák a kamara munkájának törvényes végzését, és valójában ezzel a GDPR rendelet szellemiségével is teljesen szembe mennek. Az új jogszabályi helyzethez történő igazodás természetesen feladatokat ró ránk, amit megfelelően teljesíteni fogunk. De még elkésve semmivel nem vagyunk. Tudniillik van egy EU-s rendelet, de ennek hazai végrehajtási rendeletei még nem állnak rendelkezésre. Ezeket türelemmel meg kell várni. Amit egyértelműen meg kell tennünk. Újraértékelni és szükség szerint kiegészíteni, módosítani az adatvédelmi szabályzatunkat. Megalkotni a GDPR kompatibilis adatvédelmi tájékoztatóinkat, a szükséges adatkezelői, adatfeldolgozói nyilatkozatokat. Mindezeket a kamarai feladatok pontról pontra értékelt természetéhez kell igazítani az adatkezelés körének és céljának meghatározásával, az adatkezelés jogalapjának, a kezelt adatok körének pontos rögzítésével, valamint az adatok törlése határidejének rögzítésével. Mint említettem e feladat elvégzésén Dr. Major Ágnes ügyvéd bevonásával folyamatosan dolgozunk. Már kész egy előzetes anyag, amelyben jogász asszony a feladatokat sorba szedve felépítette a szükséges részleteket. Amikor elkészül az anyag, akkor véglegesítjük, jóváhagyás után pedig megküldjük a területi szervezeteknek alkalmazásra, és az ő adatvédelmi tevékenységeinek szabálya, iránymutatója is ez az egész kamarára kiterjedő egységes anyag lesz. A kamarának a rendelet értelmében kötelessége adatvédelmi tisztviselőt kijelölni. A feladat végzésével Gálóczi-Tömösváry Róbertet bíztuk meg. Regisztrálnia kell a megfelelő felületen, ami egyébként még kész sincs, egyelőre nem működőképes, és képzéseken is részt kell vennie. Kamarai adatvédelmi ügyekben hozzá kell fordulni. Adatvédelmi incidens esetén ő kell, hogy eljárjon. Adatvédelmi ügyben jelenleg ennyiről tudunk beszámolni. A későbbiekben további rendszeres tájékoztatást küldünk az aktuális helyzetről.

 

Elektronikus ügyintézési kötelezettség

Az adatvédelemmel párhuzamosan elektronikus ügyintézésre is kötelezettek vagyunk, amely 2018. január 1.-től él. Ennek jelenleg egy biztos kötelezettsége van ránk nézve, mégpedig az, hogy hivatali kaput kell nyitnunk. Ezt az országos szervezet megtette. Ezen keresztül elektronikusan elérhetőek vagyunk a hivatalos szervek, hatóságok és az állampolgárok számára. Néhány ügyben már történt is intézkedés e csatornán. A kamara országos szervezete részéről a hivatali kapu ügyintézését Gálóczi-Tömösváry Róbert látja el. Ugyanakkor fontos tudni, hogy a területi szervezeteinknek, mint a kamarai törvényből adódóan önálló jogi személyeknek is létre kell hozniuk saját hivatali kapujukat. Ezt minden megyéből valakinek kezelnie kell. Ez egy kicsit azért nehézkes és kellemetlen, mert a kezelése valamely magánszemély személyes ügyfélkapuján keresztül lehetséges. Kérek minden megyét, tegye meg a szükséges intézkedéseket, és hozza létre a területi szervezet saját hivatali kapuját. Ehhez a központi irodából Szabó-Márton Erzsébettől mindenki megkapja a kamara érvényes bírósági kivonatát, ami az ügyintézéshez szükséges. A hivatali kapu igénylésének módjáról Gálóczi-Tömösváry Róbert néhány napon belül külön levélben egy részletes tájékoztatást fog küldeni. Probléma esetén Gálóczi-Tömösváry Róbert vagy Szabó-Márton Erzsébet segítségét lehet kérni.

 

Történelmi növényvédő szer hulladék begyűjtés

A történelmi növényvédő szer hulladékok felméréséről és begyűjtéséről a következő aktuális információt tudom küldeni. A felmérést elvégeztük. Az erre vonatkozó szerződést az előző miniszterrel aláírtuk, díját az FM kifizette, a megyéknek térítésül járó összegeket kifizettük, illetve bizonyos megyék esetében a kifizetésük folyamatban van. A következő lépés a begyűjtés megszervezése és végrehajttatása, ami a minisztérium feladata. Ebben segítőként fogunk közreműködni. Jelen állás a következő. A minisztériumban ennek forrása rendelkezésre áll, és a szándék is töretlen a feladat elvégzésére. Pillanatnyilag még egy dolog hiányzik, a feladatot bonyolító minisztériumi szervezet. Amint az előre felmérhető volt a választási kampány és tavaszi országgyűlési választás az államigazgatásban mindent megállított, ezt is. Az új kormány felállása, majd az új minisztériumi struktúrák kialakítása sajnos időt igényel. Ennek folyamatában, remélhetőleg már a vége felé vagyunk most. A minisztériumot átalakították. Már nem FM, hanem Agrárminisztérium. Információim szerint a növényvédő szer begyűjtés szervezéséért felelős egység is átalakult. Az FM-ben e feladatot ellátó osztály megváltozott. Az azt vezető, velünk a feladatot operatíve szervező László Tibor Zoltán főosztályvezető helyettes pozíciója is változott. Ő a jövőben már helyettes-államtitkárként vesz részt a feladatban, de nem a végzésében, hanem a felső irányításában. Tájékoztatása szerint jelenleg dolgozik a csapata felállításán, aki fogják folytatni a történelmi növényvédő szer akciót. Ígérete szerint amint összeáll a csapat, megkezdik a begyűjtést végző cég (cégek) kiválasztását, és a munkát minél hamarabb szeretnék megcsinálni. Ez a pillanatnyi helyzet. Minden érintettnek továbbra is el lehet mondani, hogy az akció folyamatban van. A minisztériumi struktúra átalakítása miatt várni kell, de a begyűjtés meg fog történni. Ennek pontos idejéről jelenleg többet felelősen nem lehet mondani. Addig mindenki türelmét kérjük az Agrárminisztérium nevében is.

 

Előrejelzés, parlagfű helyzetjelentés, karantén felderítés

A növényvédelmi előrejelzés első félévét kamaránk teljesítette. A félévi teljesítés értékelése és az elszámolás a NAK-al folyamatban van. Részünkről mindent időben elvégeztünk. A teljesítések kifizetésének időpontja az elszámolás NAK gépezetén történő áthaladásának gyorsaságától függ.

Ez évtől megyénként egy előrejelző és Nagy László országos parlagfű koordinátor közreműködésével parlagfű figyelést és helyzetértékelést is végzünk. Híradásainkat rendszeresen megjelentetjük honlapunkon és egyéb média csatornákon.

Az előző évi NÉBIH-el közösen végzett karantén felderítői munka díjazásának kifizetése a NÉBIH-től a közelmúltban megtörtént. A kamarai kifizetés a munkát végzők részére folyamatban van. Tisztelettel kérjük az érintett kollégákat az idei feladatok megfelelő végzésére.

 

Növényvédő gép műszaki felülvizsgálat

A növényvédő gépek kötelező műszaki felülvizsgálatának helyzetéről egyelőre új információnk nincs. Március első felében megtörtént az az EU ellenőrzés, ami e kötelezettség teljesítésének meglétére kiemelten figyelt. Megállapították, hogy Magyarország nem teljesítette e kötelezettséget. Ennek következményeként EU intézkedések várhatók, de erről biztosat többet tudni jelenleg nem lehet. Az első lépés az ellenőrzés hivatalos értékelése, annak jegyzőkönyve. Ennek megküldését az EU ellenőrök az audit után két héten belülre ígérték (március vége). Ehhez képest ez a dokumentum csak júliusra érkezett meg hivatalosan a minisztériumhoz. Jelenleg folyamat közben vagyunk. Nem lehet biztosan tudni a várható lépéseket. Ami biztos az, hogy hivatalosan megállapításra került, hogy Magyarország nem teljesítette a kötelezettségét. Ezért az országot felszólítják, hogy haladéktalanul hozza létre a szükséges jogszabályi kereteket, és biztosítsa a feladat végrehajtását. Emellett szankciók is várhatók, de jelenleg még ennek részletei sem ismertek.

 

Zárszó

Kedves Kolléganők/Kollégák! Még nagyon sok további részlet ismertetésével folytathatnám tájékoztatóm, de azt hiszem egyelőre ez most elég. További fontos témák állásáról, valamint a jelen levélben ismertetett kérdések újabb aktualitásairól a későbbiekben küldök tájékoztatást.

 

Mindenkinek kellemes nyarat, egy kis pihenést, jól megérdemelt vakációzást is kívánok, a munkában maradóknak pedig kitartást és jó munkát!

 

Budapest, 2018. július 16.

                                                           Üdvözlettel:

                                   Dr. Tarcali Gábor  

                                            elnök     

    Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara                             


Sajtó megjelenések.További média megjelenésekVideó galériaPartner szervezetek